Vuorottelukorvauksen kesto ja määrä

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suuruutta laskettaessa oteta huomioon lapsikorotuksia tai ansiopäivärahaan liittyviä korotusosia. Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta.
Vuorotteluvapaan pituus on 100–180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa. Jos haluat siirtää sovitun vuorotteluvapaasi ajankohtaa tai pidentää tai lyhentää vapaan kestoa vapaan aikana, sovi asiasta työnantajasi kanssa ja ota yhteyttä TE-toimistoon. Vuorotteluvapaan ajankohtaa voidaan siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen vapaan alkamista. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaan aikana omalta työnantajalta saadut tulot estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Vuorotteluvapaa kuitenkin kuluu tällä ajalla.

Vuorotteluvapaan aikana saatavat lakisääteiset sosiaalietuudet (kuten lasten kotihoidontuki) vähentävät vuorottelukorvauksen määrää. Vuorottelukorvaus maksetaan soviteltuna jos sinulla on vapaan aikana palkkatuloja muusta kuin omalle työnantajalleen tehdystä työstä ja jos työllistyt yli kahden viikon kokoaikatyöhön, sinulla ei ole tältä ajalta oikeutta korvaukseen. Vapaan aikana tehty työ ja palkkatulojen saaminen sekä sosiaalietuuksien hakemisesta ja saamisesta on ilmoitettava työttömyyskassalle välittömästi. Lomarahan maksaminen ei vaikuta vuorottelukorvauksen suuruuteen sen maksuajankohdasta riippumatta.

Vapaan ennenaikaisesta päättämisestä tai tilapäisestä työhön paluusta voi sopia työnantajan kanssa. Jos vuorotteluvapaasi päättyy ennenaikaisesti ja palaat työhön sovittua aiemmin, sinun on täytettävä viiden vuoden työhistoriaedellytys ja 13 kuukauden työssäoloedellytys ennen kuin voit jäädä vapaalle uudelleen.

Mikäli palaat vuorotteluvapaan aikana tilapäisesti työhön omalle työnantajallesi, vuorotteluvapaa kuluu työnteon aikana ja jatkuu sen jälkeen alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Näissä tilanteissa vuorotteluvapaa päättyy alkuperäisen vuorottelusopimuksen mukaisesti, ellette sovi vapaan pidentämisestä työnantajasi kanssa vähintään kahta kuukautta ennen vapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaan keskeytyksestä, tilapäisestä työhön paluusta tai muista muutoksista on ilmoitettava työttömyyskassalle ja TE-toimistoon välittömästi.

Jos vuorotteluvapaa päättyy ennenaikaisesti niin, ettei se ole kestänyt vähintään 100 päivää, työttömyyskassa perii maksetun vuorottelukorvauksen kokonaan takaisin.

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.