Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa siirryt vuorotteluvapaalle työnantajasi kanssa tekemäsi kirjallisen vuorottelusopimuksen mukaisesti määräajaksi. Sopimuksesta tulee olla kaksi kopiota joista toinen toimitetaan hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista TE-toimistoon ja toinen liitetään kassalle toimitettavaan vuorottelukorvaushakemukseen.

Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaasi ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen liittyvissä asioissa työnantajan tulee kääntyä TE-toimiston puoleen.

Vuorottelukorvaus maksetaan sinulle Finkasta jos olet ollut Finkan jäsen vähintään 6 kuukautta (26 kalenteriviikkoa) ennen vuorotteluvapaan alkua ja täyttää korvauksen saamisen edellytykset.

Vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva 20 vuoden työhistoria tarkistetaan työrekisteriotteesta. Työhistoriaan luetaan

  • palkkatyö
  • pakollinen yrittäjävakuutettu työ yrittäjänä
  • lähetettynä työntekijänä tehty työ
  • EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty vakuutettu työ.

Myös 18-22-vuotiaana tehty työ luetaan hyväksi vuorotteluvapaan edellytyksenä olevaan työhistoriaan.

Työhistoria-aikaa laskettaessa otetaan lisäksi huomioon työhön rinnastettavana aikana

  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet
  • erityishoitorahakaudet
  • hoitovapaa-aika sekä
  • varusmies- ja siviilipalvelusaika.

Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla tällaista työhön rinnastettavaa aikaa.

Muussa kuin Suomessa, EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehtyä työtä ei lasketa vuorotteluvapaan perusteena olevaan työhistoriaan.

Työeläkkeen laskutapa muuttui 1.1.2007, joten sitä vanhemmat työt lasketaan tehdyn työajan mukaan, mutta 1.1.2007 lukien työhistoria kertyy niin, että vuosituloja verrataan TyEL-peruseläkkeen rajaan.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle uudelleen sen jälkeen, kun sinulle on kertynyt viisi vuotta uutta työhistoriaa edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen ja täytät muut edellä kerrotut vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset.