Medlemskaps- och arbetsvillkor

För en löntagare uppfylls arbetsvillkoret efter 26 kalenderveckor. Den kortaste tiden för att arbetsvillkoret ska uppfyllas är alltså cirka sex månader. Alla veckor med minst 18 timmars arbete för vilket kollektivavtalsenlig lön utgår räknas in i arbetsvillkoret. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1252 euro i månaden under år 2021.

Arbetet behöver inte vara oavbrutet utan arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden. Granskningsperiodens längd är 28 månader och den räknas bakåt från den tidpunkt då arbetstagaren anmälde sig som arbetslös arbetssökande.

Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas om arbetsvillkoret uppfylls under den tid arbetstagaren har varit medlem i kassan. Medlemstiden måste alltså uppgå till minst 26 veckor.

Om du är äldre än 60 år och omfattas av arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten, kan den tid som du har spenderat i sysselsättningsfrämjande service beaktas i arbetsvillkoret. Ytterligare information om sysselsättningsskyldigheten får du från din egen TE-byrå eller Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa.

Förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader kan förlängas om du är förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande av godkända skäl. Granskningsperioden förlängs med högst sju år.

Skäl som godkänns för en förlängning är i regel:

 • deltagande i en sysselsättningsfrämjande service som har föreskrivits av arbets- och näringsbyrån
 • sjukdom
 • den tid då personen har erhållit partiell sjukpenning
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • beväringstjänst
 • civiltjänst
 • heltidsstudier
 • alterneringsledighet
 • barnabörd
 • vård av barn som är högst 3 år
 • närståendevård eller familjevård om inte vårdarbetet har varit av ringa omfattning
 • delinvalidpension eller deltidspension om arbetet understiger 18 timmar per vecka
 • fängelsestraff
 • lönesubventionsperiod som inte räknas in i arbetsvillkoret
 • period med sammansatt stöd som inte räknas in i arbetsvillkoret
 • sysselsättning på heltid som inte beaktas i arbetsvillkoret: arbete inom FN eller dess specialorganisationer, arbete i en annan internationell organisation vars verksamhet Finland deltar i
 • stipendieperioder – stipendieperioden räknas ut så att arbetsstipendiet divideras med det månatliga beloppet av skattefritt stipendium under det år som stipendiet beviljades, om det inte av stipendiebeslutet eller i övrigt framgår hur lång stipendieperioden är
 • andra med dessa jämförbara skäl.

Lönesubventionerat arbete

Endast 75 % av lönesubventionerat arbete beaktas i arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor bör en person i lönesubventionerat arbete således arbeta i minst 35 veckor.

Arbetsvillkoret uppfylls fullt om det lönesubventionerade arbetet är organiserat på grundval av sysselsättningsskyldighet för åldrande.

Arbetsvillkorets giltighetstid

Arbetsvillkorets giltighet upphör att gälla om du är borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbart skäl eller om du bedriver företagsverksamhet på heltid i över 18 månader under medlemstiden i en löntagarkassa. I detta fall kan arbetslöshetskassan betala förmåner först när arbetsvillkoret uppfylls på nytt.

Avvikande branscher
Branscher där regleringen av arbetstiden avviker från det normala har egna bestämmelser om kraven som gäller arbetstiden per vecka. Till dessa branscher hör t.ex. undervisningsarbete, hemarbete i arbetsavtalsförhållande och konstnärligt, skapande eller framställande arbete.

Arbetstiden inom undervisningen ska uppgå till åtminstone hälften av en heltidsanställd timlärares lägsta antal veckoarbetstimmar under förutsättning att det finns heltidsanställda timlärare inom det aktuella undervisningsområdet. Om heltidsanställda timlärare saknas inom det aktuella undervisningsområdet ska arbetstiden uppgå till minst åtta veckotimmar.

I anställningar där andelen skapande eller framställande arbete är avgörande kan alla veckor räknas in i arbetsvillkoret under vilka personen erhåller en beskattningsbar inkomst på minst 1252 euro för arbetet under en granskningstid på en månad (291,16 euro/vecka).

Deltidspension och delinvalidpension

Om du blir arbetslös när du får deltids- eller delinvalidspension och du uppfyllde arbets- och medlemskapsvillkoren innan du började få pension fastställs dagpenningen enligt inkomsterna före pensionen.

Partiell sjukdagpenning och nedsatt sjuklön

Sådana arbetsperioder då partiell sjukdagpenning eller nedsatt sjuklön enligt ett kollektiv- eller tjänstekollektivavtal har betalats räknas inte in i arbetsvillkoret. Arbetsvillkorets granskningsperiod förlängs för sådana perioder.

Arbetstidsbank

Arbetstid som sparas i en arbetstidsbank räkna inte in i arbetsvillkoret. Däremot räknas den tid in i arbetsvillkoret då du har varit ledig med utnyttjande av tid i arbetstidsbanken och fått normal lön.

Arbetskraftspolitisk utbildning och frivilliga studier
Under pågående arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller frivilliga studier fastställs inte den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt. Maximitiden kan i dessa fall börja om på nytt först när utbildningsperioden löper ut.

Uppföljning av arbetsvillkoret

På grund av uppföljningen av arbetsvillkoret ska även de perioder anmälas till arbetslöshetskassan för vilka dagpenning inte söks, t.ex. arbete som pågår i över två veckor, sjukdomsperioder etc. Kassan kan inte betala dagpenning när outredda perioder förekommer.

Det är viktigt att begära löne- och arbetsintyg av arbetsgivaren omedelbart då anställningen har upphört. Arbetslöshetskassan kan behöva sådana intyg för en lång period i syfte att följa upp arbetsvillkoret.