Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Om du får övriga sociala förmåner när du är arbetslös kan dessa påverka din inkomstrelaterad dagpenning. Vissa förmåner förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning, en del minskar beloppet på den fulla inkomstrelaterade dagpenningen och en del har ingen inverkan på de förmåner kassan betalar.

Förmåner som förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a. flera pensionsformer, sjukpenning och partiell sjukpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt rehabiliteringspenning.

Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a.

 • Dagpenning vid smittsam sjukdom. Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om man inte är arbetsoförmögen. Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan gå till ditt arbete.
  https://www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom
 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • Deltidspension från den tidpunkt då deltidsarbete upphör tills betalningen av deltidspension upphör
 • Ålderspension som beviljas personer under 65 år och inte grundas på fullt antal arbetade år. (Gäller pensioner beviljade före år 2005. Efter förändringarna av pensionerna i början av år 2005 beviljas endast ålderspension, vars utbetalning utgör automatiskt ett hinder för att få arbetslöshetsförmån även om utbetalningen av ålderspension grundas på icke fulltaligt antal tjänsteår.)
 • Pensioner som beviljas i enlighet med 8 § 1 mom. i lagen om statens pensioner och som betalas för uppgifter med en lägre obligatorisk avgångsålder än den allmänna pensionsåldern
 • Tilläggspension ordnad av arbetsgivaren med bättre villkor än minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare
 • Hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg). Hemvårdsstödet är en familjespecifik förmån: Om en förvärvsarbetande make/maka får hemvårdsstöd dras detta av från den arbetslösa makens/makans dagpenning. Om båda makarna är arbetslösa dras stödet av från den av dessa som får hemvårdsstödet. Hemvårdsstöd till en make/maka dras inte av från den arbetslösa personens arbetslöshetsförmån om den arbetslösa personens make/maka själv vårdar barn och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. Kommunala tillägg dras inte av.
 • Avträdelsepension
 • Förmåner enligt trafikförsäkringslagen, förutom ersättningar för särskilda kostnader och familjepensioner
 • Dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • Dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension
 • Förmån vid arbetsoförmåga från ett annat land
 • Ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • Ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen.

Följande sociala förmåner minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen

 • Barnbidrag
 • Kommunalt stöd för närståendevård eller arvode för familjevård
 • Bostadsbidrag
 • Familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas
 • Militärunderstöd
 • Utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • Handikappbidrag
 • Vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • Menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, andel som motsvarar livräntans grundränta
 • Livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • Extra krigspensioner
 • Frontmannapension, ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • Moderskapsunderstöd
 • Adoptionsbidrag

Om du blir sjuk skall du ansöka om Sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenning förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning Inkomstrelaterad dagpenning betalas dock under de 9 dagar (må-lö) som utgör självrisktid för sjukdagpenningen. Om din sjukledighet fortsätter under så lång tid att rätten till sjukdagpenning upphör kan du få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan under förutsättning att

 • du har anmält dig till arbets- och näringsbyrån
 • din ansökan om invalidpension antingen är under behandling eller har avvisats
 • du fortfarande är arbetsoförmögen och din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda något arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du retroaktivt får förmån för en sådan period då du erhållit inkomstrelaterad dagpenning dras den inkomstrelaterade dagpenning som betalats ut utan grund direkt från din förmånsfordran.