Arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen

Om du är delvis sysselsatt betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Detta innebär att hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen på 300 euro dras av från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen.

Betalningen av jämkad inkomstrelaterad dagpenning under perioder av deltidsarbete, heltidsarbetet under kortare tid än två veckor och under permittering förutsätter att arbete utförs under högst 80 procent av maximiarbetstiden i branschen. Om du är permitterad granskas arbetstiden per kalendervecka. Om du arbetar deltid eller har heltidsarbete under högst två veckor granskas arbetstiden antingen med fyra kalenderveckors eller en månads intervall.

Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas vid heltidsarbete som varar i över två veckor. Då betalas full inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetsdagar under betalningsperioden om det inte finns andra hinder för utbetalningen.

Ifall du startar företagsverksamhet under arbetslöshetstiden, kan du få dagpenning i fyra månader fr.o.m. påbörjandet av verksamheten. Ifall du får inkomster från företagsverksamheten betalas jämkad dagpenning. Ifall företagsverksamheten fortsätter och betraktas som bisyssla efter fyra månader kan du fortfarande få dagpenning. Företagsverksamhet på heltid hindrar betalandet av dagpenning.

Vid betalningen av jämkad inkomstrelaterad dagpenning avdras 50 procent av den arbetsinkomst som har intjänats under jämkningsperioden och som överstiger skyddsdelen från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Jämkningsperiodens längd är en månad eller fyra veckor. Om jämkningsperiodens längd är en månad så är storleken på skyddsdelen 300 euro. Om jämkningsperiodens längd är fyra veckor så är storleken på skyddsdelen 279 euro.

 

Exempel:

Jämkningsperioden är en månad: Full dagpenning – (0,5 x [lönen-300] /21,5) = dagpenningen för 1 dag.
Jämkningsperioden är fyra veckor: Full dagpenning – (0,5 x [lönen-279] /20) = dagpenningen för 1 dag.

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas för varje dag (5 dagar/kalendervecka) under jämkningsperioden om det inte finns andra hinder för utbetalningen. Sammalagt kan den jämkade dagpenningen och lönen för arbete uppgå till högst 100 procent av den lön som utgör grund för dagpenningen.

Jämkade betalda dagar med inkomstrelaterad dagpenning förbrukar maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning i långsammare takt än normalt. Om den inkomstrelaterade dagpenningen för en helt arbetslös person är 50 euro per dag och personen erhåller 200 euro per månad i jämkad inkomstrelaterad dagpenning förbrukar han under månaden fyra dagar av maximitiden (200/50=4). Förhöjd förtjänstdel som betalas i jämkad form förbrukar den maximala tiden för betalning av förhöjd förtjänstdel och omställningsskyddets förtjänstdel för varje betald dag oberoende av det utbetalda förmånsbeloppet. Arbetsvillkoret ackumuleras normalt även under en period då jämkad dagpenning betalas.

Skicka ansökan med bifogade löneuppgifter för den period som ansökan gäller. Inkomsterna beaktas enligt intjäningsperioden. Till den första ansökan är det bäst att bifoga en kopia av anställningsavtalet som visar de viktigaste anställningsvillkoren.

De förvärvsinkomster från arbete som beaktas vid jämkning hittar du i Statsrådets förordning.

Jobbsökningen vid arbets- och näringsbyrån ska hållas i kraft om du arbetar deltid eller får ett kortvarigt heltidsarbete.