Dagpenningens storlek

Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas enligt den stabiliserade lönen för den tid som föregår arbetslösheten, dock minst för den tid som uppfyller arbetsvillkoret. Vid fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen under sådana kalenderveckor då arbetsvillkoret ackumuleras. Från löneinkomsterna avdras semesterpenningar och semesterersättningar. Förutom dessa poster avdras ett belopp som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift. Avdraget är 4,34 procent i arbetsvillkor som uppfylls år 2021.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar. Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 33,78 euro år 2021. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3 209,10 euro år 2021) är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.

Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna är

  • 5,30 € för ett barn
  • 7,78 € för två barn
  • 10,03 € för tre eller flera barn

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Du kan få en förhöjd inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Under en period av sysselsättningsfrämjande service som är avtalad med arbets- och näringsbyrån och ingår i en sysselsättningsplan betalas förhöjd förtjänstdel i högst 200 dagar.

Uppskatta hur den förhöjda förtjänstdelen påverkar din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylator. Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.