Ansökan om dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterhand för perioder på fyra veckor eller en månad via eTjänsten eller med blankett per post . Du kan även skicka den första ansökan redan efter två veckors arbetslöshet. Fyll i ansökan från och med första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar självriskdagarna och eventuella andra dagar utan ersättning. Kom ihåg att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast inom tre månader från den första dag av den period som ansökan gäller.

I de flesta fall ska följande bilagor bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

  • Löneintyg från arbetsgivaren för åtminstone den tid som uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor. Ur löneintyget bör specificerat framgå semesterpenningar och -ersättningar samt eventuella andra betalda poster såsom engångsersättningar och resultatlöner. Dessutom ska eventuella oavlönade perioder och orsakerna till dessa anges i löneintyget.
  • Kopia på arbetsintyget om du är helt arbetslös.
  • Kopia på anställningsavtalet om du är permitterad eller arbetar deltid.
  • Kopia på uppsägningsmeddelandet eller permitteringsmeddelandet.

Beroende på den personliga situationen ska även följande bifogas:

  • Beslut om beviljande av social förmån, om du t.ex. får pension, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd.
  • Löneintyg, lönespecifikation eller annan tillförlitlig utredning om inkomster under ansökningsperioden om du arbetar deltid, är permitterad eller har inkomster från företagsverksamhet som är bisyssla.
  • Arbetslöshetskassan får information om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Ett eventuellt graderat skattekort eller ändringsskattekort ska emellertid bifogas den ursprungliga ansökan.

När den första ansökningen har behandlats skicka arbetslöshetskassan ett beslut om grunderna för betalningen av förmånen, en betalningsanmälan och en blankett för fortsatt ansökan för inkomstrelaterad dagpenning

En självrisktid åläggs när rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla. Under självrisktiden betalas ingen förmån. Självrisktiden omfattar fem vardagar (må-fr). Den åläggs alltid då den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning inleds, dock i regel högst en gång per år. Självrisktiden ska uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor.

En ekonomisk förmån från arbetsgivaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör periodiseras enligt den dagslön som beräknas utifrån den senaste anställningen. Under periodiseringsperioden betalas ingen dagpenning. Exempel: Sökandens dagslön är 100 euro. När anställningsförhållandet upphör erhåller han 10 000 euro. Ersättningen periodiseras enligt dagslönen: 10 000 / 100 = 100. I detta fall betalas inte dagpenning till sökanden under 100 dagar (må-fr) räknat från den tidpunkt då anställningen upphör.

Om du själv är orsaken till att anställningen upphör eller om du vägrar ta emot arbete, utbildning eller upprättande av en sysselsättningsplan kan följden bli att arbets- och näringsbyrån fastställer en viss tid utan ersättning, en s.k. karenstid. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett för kassan bindande utlåtande om karenstiden som förhindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas under denna tid.

Kom ihåg att omedelbart meddela din arbetslöshetskassa om det inträffar förändringar i din situation. Att inte meddela en arbetsinkomst eller social förmån betraktas som missbruk. Arbetslöshetskassorna polisanmäler allt avsiktligt missbruk av förmåner. Om arbetslöshetsförmåner har betalats ut utan orsak eller med för höga belopp kommer den för stora betalningen att återkrävas.