Osa määräaikaisista lakimuutoksista saa jatkoa

Osa koronapandemian vuoksi säädetyistä määräaikaisista työttömyysturvalain muutoksista saa jatkoa. Osan voimassaolo sen sijaan päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 31.12.2020. Alla tarkempi erittely lakien voimassaolosta:

 

 • Sovitellun päivärahan suojaosa pysyy 500 eurossa 31.3.2021 asti. Myöskään ns. erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista työtuloa ei sovelleta. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa koskevaa väliaikaista lakimuutosta jatkettaisiin 30.6.2021 asti

 

 • Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella 31.3.2021 asti. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla liikkuvuusavustusta koskevaa väliaikaista lakimuutosta jatkettaisiin 30.6.2021 asti

 

 • Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea 31.3.2021 asti silloin, kun yritystoiminnan tulot ovat laskeneet koronan vuoksi. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla yrittäjien työmarkkinatukea koskevaa väliaikaista lakimuutosta jatkettaisiin 30.6.2021 asti

 

 • Työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavan 13 kalenteriviikon soveltaminen päättyy 31.12.20201.1.2021 alkaen työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan kaikissa tapauksissa jälleen 26 kalenteriviikkoa

 

 • Omavastuuajalta maksettavan päivärahan soveltaminen päättyy 31.12.2020 → 1.1.2021 alkaen työssäoloehdon täyttyessä omavastuuaika jälleen asetetaan eikä sen ajalta voida maksaa ansiopäivärahaa

 

 • Enimmäisaikalaskurien ”jäädyttäminen” päättyy 31.12.20201.1.2021 alkaen maksetut ansiopäivärahat kerryttävät jälleen enimmäisaikaa (300/400/500 päivää)

 

 

TE-toimistossa tutkittavien ns. työvoimapoliittisten edellytysten osalta voimassaolo menee seuraavasti:

 

 • Lomautetun henkilön opintojen vaikutusta työttömyysetuuteen (päätoimisuus/sivutoimisuus) ei tutkita TE-toimistossa 31.12.2021 asti

 

 • Lomautetun henkilön yritystoiminnan vaikutusta työttömyysetuuteen (päätoimisuus/sivutoimisuus) ei tutkita TE-toimistossa 31.12.2020 asti → 1.1.2021 alkaen yritystoiminnan vaikutus jälleen tutkitaan

 

 • Työnhakijoiden haastattelujen osittaista luopumista ja työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämistä koskevia muutoksia on jatkettu 31.1.2021 saakka. Muiden työvoimapoliittisten muutosten soveltaminen päättyy 31.12.2020. Lisätietoa saa TE-toimistoista.

 

Lisätietoja: https://www.tyj.fi/news/paivitetty-koonti-valiaikaisista-lakimuutoksista/

 

Kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021. Kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että osa TE-toimiston tehtävistä siirretään kuntakokeiluun kuuluvien kuntien tehtäviksi. Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon.  Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa. Kuntakokeilun piiriin kuuluvat saavat ilmoituksen asiasta TE-toimistolta. Ansiopäivärahan saajana sinut voidaan siirtää kunnan asiakkaaksi jos kotikuntasi kuuluu kuntakokeiluun ja olet:

 • alle 30-vuotias
 • maahanmuuttaja tai
 • äidinkielesi on muu, kuin suomi, ruotsi tai saame.

Kuntakokeilun asiakkaiksi eivät siirry yksikielisten kuntien asukkaat, jotka haluavat asioida ruotsiksi ja henkilöt, joiden työttömyys on lyhytaikaista.

 

Lisätietoja:

https://www.tyj.fi/news/kuntakokeilu-alkaa-maaliskuussa/  

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/tyollisyyden_kuntakokeilut/index.html