Osa määräaikaisista lakimuutoksista jatkuu edelleen

Osa koronapandemian vuoksi säädetyistä määräaikaisista työttömyysturvalain muutoksista saa jatkoa. Osan voimassaolo sen sijaan päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 31.12.2020. Alla tarkempi erittely lakien voimassaolosta:

 

 • Sovitellun päivärahan suojaosa pysyy 500 eurossa 30.6.2021 asti. Myöskään ns. erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista työtuloa ei sovelleta. Hallitus on esittänyt lakimuutoksen jatkoa 30.9.2021 asti.

 

 • Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella 30.6.2021 asti. Hallitus on esittänyt lakimuutoksen jatkoa 30.9.2021 asti.

 

 • Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea 30.6.2021 asti silloin, kun yritystoiminnan tulot ovat laskeneet koronan vuoksi. Hallitus on esittänyt lakimuutoksen jatkoa 30.9.2021 asti.

 

 • Työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavan 13 kalenteriviikon soveltaminen päättyy 31.12.20201.1.2021 alkaen työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan kaikissa tapauksissa jälleen 26 kalenteriviikkoa

 

 • Omavastuuajalta maksettavan päivärahan soveltaminen päättyy 31.12.2020 → 1.1.2021 alkaen työssäoloehdon täyttyessä omavastuuaika jälleen asetetaan eikä sen ajalta voida maksaa ansiopäivärahaa

 

 • Enimmäisaikalaskurien ”jäädyttäminen” päättyy 31.12.20201.1.2021 alkaen maksetut ansiopäivärahat kerryttävät jälleen enimmäisaikaa (300/400/500 päivää)

 

 

TE-toimistossa tutkittavien ns. työvoimapoliittisten edellytysten osalta voimassaolo menee seuraavasti:

 

 • Lomautetun henkilön opintojen vaikutusta työttömyysetuuteen (päätoimisuus/sivutoimisuus) ei tutkita TE-toimistossa 31.12.2021 asti

 

 • Lomautetun henkilön yritystoiminnan vaikutusta työttömyysetuuteen (päätoimisuus/sivutoimisuus) ei tutkita TE-toimistossa 31.12.2020 asti → 1.1.2021 alkaen yritystoiminnan vaikutus jälleen tutkitaan

 

 • Työnhakijoiden haastattelujen osittaista luopumista ja työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämistä koskevia muutoksia on jatkettu 31.1.2021 saakka. Muiden työvoimapoliittisten muutosten soveltaminen päättyy 31.12.2020. Lisätietoa saa TE-toimistoista.

 

Lisätietoja: https://www.tyj.fi/news/paivitetty-koonti-valiaikaisista-lakimuutoksista/

 

Kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021. Kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että osa TE-toimiston tehtävistä siirretään kuntakokeiluun kuuluvien kuntien tehtäviksi. Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon.  Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa. Kuntakokeilun piiriin kuuluvat saavat ilmoituksen asiasta TE-toimistolta. Ansiopäivärahan saajana sinut voidaan siirtää kunnan asiakkaaksi jos kotikuntasi kuuluu kuntakokeiluun ja olet:

 • alle 30-vuotias
 • maahanmuuttaja tai
 • äidinkielesi on muu, kuin suomi, ruotsi tai saame.

Kuntakokeilun asiakkaiksi eivät siirry yksikielisten kuntien asukkaat, jotka haluavat asioida ruotsiksi ja henkilöt, joiden työttömyys on lyhytaikaista.

 

Lisätietoja:

https://www.tyj.fi/news/kuntakokeilu-alkaa-maaliskuussa/  

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/tyollisyyden_kuntakokeilut/index.html