Kassan säännöt

I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 §                 Yleistä

II LUKU JÄSENYYS

2 §                 Jäsenyyden ehdot

3 §                 Kassasta eroaminen ja jäsenyyden päättyminen

4 §                 Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

5 §                 Jäsenmaksu

6 §                 Jäsenmaksuista vapautuminen

III LUKU        KASSAN HALLINTO

7 §                 Hallintoelimet

8 §                 Kassan edustajisto

9 §                 Kassan varsinainen edustajiston kokous

10 §               Kassan ylimääräinen edustajiston kokous

11 §               Kassan hallitus

12 §               Hallituksen toiminta

13 §               Hallituksen tehtävät

14 §               Kassanjohtaja ja tehtävät

15 §               Kassan nimen kirjoittaminen

16 §               Kassan asiamiespiirit

17 §               Edustajiston kokouskutsu ja jäsenille tiedottaminen

18 §               Lainojen ottaminen

19 §               Tilinpäätös

20 §               Rahastot

21 §               Vajauksen täyttäminen

IV LUKU       ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

22 §               Kassan valvonta

23 §               Kassan sääntöjen muuttaminen

24 §               Varojen luovutus kassan purkautuessa

25 §               Siirtymäsäännökset sulautumistilanteessa

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 §               YLEISTÄ

Kassan nimi on Työttömyyskassa Finka ja sen kotipaikka on Helsinki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko Suomi.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan maksettavaksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.

Kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta

Kassan pöytäkirjakieli on suomi.

Takaisin

II LUKU

JÄSENYYS

2 §

JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

  • on suorittanut toisen asteen tai ylemmän tutkinnon tai
  • työskentelee toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tai
  • työskentelee esittävän taiteen alalla esimerkiksi muusikkona, laulajana tai näyttelijänä tai
  • työskentelee edellä mainittujen alojen opettajana tai
  • työskentelee edellä mainittujen alojen järjestöissä tai muissa organisaatioissa tai
  • opiskelee johonkin edellä mainituista tutkinnoista tai aloista

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava kassaan tai hallituksen valtuuttamalle kassan jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenyyttä hakenut henkilö on maksanut jäsenmaksulaskunsa.

Takaisin

3 §

KASSASTA EROAMINEN JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassaan tai hallituksen valtuuttamalle kassan jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Takaisin

4 §

HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan, koulutustuen tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja neljän kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut on maksamatta.

Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

Edellä 1, 2 ja 3 momentissa mainituissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen sijaan myös kassanjohtaja.

Takaisin

5 §

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä vuodessa.

Jäsenmaksu on maksettava työttömyyskassan pankkitilille neljän kuukauden kuluessa sen ajanjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jäsen voi valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun palkkatuloistaan ja tilittämään maksun kassalle.

Kassalla on oikeus periä erääntynyt jäsenmaksu kassan maksettavista veronalaisista etuuksista.

Jos jäsen liittyy kassaan, eroaa tai hänet erotetaan kassasta kesken kalenterivuoden, jäsenmaksu on kalenterikuukausittain laskettuna jäsenenä oloaikaa vastaava osuus vuosijäsenmaksusta.

Maksupalautusta jäsenmaksusta, joka ei kohdistu jäsenyysaikaan, on pyydettävä kassalta kirjallisesti.

Takaisin

6 §

JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksun maksamisesta.

Takaisin

III LUKU

KASSAN HALLINTO

7 §

HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus.

Takaisin

8 §

KASSAN EDUSTAJISTO

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous, jonka ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edustajan toimikausi päättyy seuraavan vaalin päättyessä.

Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kassan sääntöjen muuttamiseen tai kassan purkamiseen vaaditaan, että asiasta on tehty päätös edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Edustajiston kokoukseen valitaan jokaista alkavaa 1500 jäsentä kohti asiamiespiireittäin yksi varsinainen edustaja ja kullekin yksi henkilökohtainen varaedustaja. Asiamiespiirin jäsenmäärä todetaan vaalia edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Asiamiespiirien vaalit pidetään joka neljäs vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Vaalit järjestetään sähköisesti. Jäsen voi äänestää myös toimittamalla äänensä kirjallisesti kassalle. Vaaleista säädetään tarkemmin vaalijärjestyksellä.

Takaisin

9 §

KASSAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kassan varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus,

2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,

3) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä ja niistä toimenpiteistä, joihin hallinto tai tilinpito antavat aihetta,

4) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

5) määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioissa noudatettavat perusteet,

6) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimitettava hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaali,

7) valittava tilintarkastusta suorittamaan kaksi tilintarkastuslain edellyttämän pätevyyden omaavaa tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö,

8) määrättävä jäsenmaksun perusteet,

9) määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin,

10) vahvistettava vaalijärjestys,

11) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

12) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

Takaisin

10 §

KASSAN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat, tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenmäärä on vähentynyt alle 8 000 jäsenen, on kassan ylimääräinen edustajiston kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä edustajiston kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

Takaisin

11 §

KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa / varapuheenjohtajan.

Takaisin

12 §

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi valita työvaliokunnan, jonka tehtävistä se määrää erikseen.

Takaisin

13 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet,

3) laatia työttömyyskassan sijoitussuunnitelma sekä päättää kassan varojen sijoittamisesta ja lainojen ottamisesta,

4) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja sopia hänen työsuhteensa ehdot,

5) huolehtia riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä sekä valvoa jäsenrekisterin pitämistä,

6) kutsua koolle edustajiston kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,

7) antaa edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi,

8) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehdä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,

9) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

10) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

11) antaa tarvittaessa valtuudet kassan nimen kirjoittamiseen,

12) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa,

13) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta sekä

14) antaa tarkemmat määräykset edustajiston vaalin toimittamisesta.

15) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Takaisin

14 §

KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) ohjata ja valvoa työttömyyskassan käytännön toimintaa,

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,

4) tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta 2 §:ssä ja erottamisesta 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa,

5) huolehtia kassan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä,

6) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa,

7) ottaa ja erottaa kassan muut toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja työsuhteensa ehdoista sekä

8) suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänelle antaa.

Takaisin

15 §

KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan tai yhden muun hallituksen jäsenen nimet, aina kaksi yhdessä.

Kun työttömyyskassan päätös annetaan sähköisesti, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

Takaisin

16 §

KASSAN ASIAMIESPIIRIT

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan edustajiston määräämien perusteiden mukaan ja nimeää tarvittaessa asiamiespiirikohtaiset asiamiehet.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen, jäsenten avustaminen työttömyysturvaa koskevissa asioissa ja osallistua edustajiston vaalin järjestämiseen.

Asiamiespiirit toimivat myös edustajiston vaalipiireinä.

Takaisin

17 §

EDUSTAJISTON KOKOUSKUTSU JA JÄSENILLE TIEDOTTAMINEN

Edustajiston kokouskutsu liitteineen tulee lähettää edustajiston jäsenille hänen ilmoittamallaan osoitteella neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan kassan internet-sivuilla tai lähetetään jäsenkirjeellä.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen edustajiston kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

Takaisin

18 §

LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

Takaisin

19 §

TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen edustajiston kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä edustajiston kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

Takaisin

20 §

RAHASTOT

Kassassa on tasoitusrahasto, johon siirretään vuotuinen ylijäämä.

Takaisin

21 §

VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, sen kattamiseen käytetään enintään 50 prosenttia tasoitusrahaston määrästä.

Ellei vajausta voida kattaa 1 momentissa mainitulla tavalla, se katetaan työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

Takaisin

IV LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

22 §

KASSAN VALVONTA

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

Takaisin

23 §

KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 12 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Takaisin

24 §

VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä oleville yhteisöille käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden ammatillisten toimintaedellytysten tukemiseen.

Takaisin

25 §

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SULAUTUMISTILANTEESSA

Sulautumisajankohdasta alkaen kassan edustajisto kokoontuu täydennettynä sulautuvan kassan ylimmällä päättävällä elimellä, kunnes näiden sääntöjen 8 §:n mukainen kassan edustajisto on valittu.

Sulautumisajankohdasta alkaen kassan hallitus jatkaa täydennettynä sulautuvan kassan hallituksella, kunnes näiden sääntöjen 11 §:n mukainen hallitus on valittu.