Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä. Ansiopäivärahan laskemiseen huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Ansiopäiväraha lasketaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Suojasäännöt:

  • Jos enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt ennen, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, ansiopäiväraha on vähintään 80 % aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta.
  • Jos hakija on täyttänyt 58 vuotta silloin, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole noussut.
  • Jos työssäoloehto on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole noussut. (koskee 57 vuotta täyttäneitä, jotka kuuluvat työllistämisvelvoitteen piiriin).
  • Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa, jona henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen. (koskee 60 vuotta täyttäneitä, jotka kuuluvat työllistämisvelvoitteen piiriin).