Työtulon vaikutus

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää suojaosan.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos sinut on lomautettu, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, voit saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminnasta kertyy tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Jos yritystoiminta jatkuu ja katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso on kuukauden tai neljän viikon mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy palkanmaksukauden tai hakujakson mukaan. Jos sovittelujakso on kuukauden mittainen, suojaosan suuruus on 300 euroa. Jos sovittelujakso on neljän viikon mittainen, suojaosan suuruus on 279 euroa.

 

Esimerkki:

Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha.

Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha.

 

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa tavallista hitaammin. Esimerkiksi jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 euroa kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta kuukauden aikana 4 päivää (200:50=4). Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan maksamisen enimmäisaikaa jokaiselta maksetulta päivältä, riippumatta maksetun etuuden suuruudesta. Työssäoloehto kertyy normaalisti myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa.

Lähetä hakemuksen liitteenä palkkatiedot haettavaa jaksoa vastaavalta ajalta. Tulot ja tehty työ tulee ilmoittaa kassalle ansaittujen tulojen määrästä riippumatta. Tulot huomioidaan pääsääntöisesti maksuajankohdan mukaan.  Ensimmäiseen hakemukseen on hyvä liittää mukaan kopio työsopimuksesta, josta ilmenevät työsuhteen keskeiset ehdot. Sovittelussa huomioon otettavat tulot on lueteltu tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa.

Työnhaku TE-toimistossa tulee pitää voimassa, kun teet osa-aikaista tai lyhytkestoista kokoaikatyötä.