Sosiaalietuuksien vaikutus

Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha.
Työttömyyspäivärahaa vähentävät mm. seuraavat sosiaalietuudet:

 • karanteeni- ja tartuntapäiväraha. Jos sinut tai alle 16-vuotias lapsesi todetaan alistuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin ja sinut tai alle 16-vuotias lapsesi asetetaan karanteeniin ja sinulle aiheutuu ansionmenetystä, sinulla voi olla oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.
  Mikäli olet päivärahan hakijana, tartuntatautipäiväraha ei estä ansiopäivärahan maksamista, mutta se vähennetään päivärahasta. Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelalta. Lisätietoja: https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha ja https://www.kela.fi/tartuntatauti
 • työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, mikä ei perustu täysiin työvuosiin. HUOM: Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.
 • valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alhaisempi pakollinen eroamisikä
 • työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke (vapaakirjaeläke)
 • kotihoidon tuki (hoitoraha/hoitolisä) HUOM. Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus: Jos työssä oleva puoliso saa kotihoidontukea, se vähennetään työttömän puolison ansiopäivärahasta. Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, se vähennetään vain siltä, jolle se maksetaan. Puolison saamaa kotihoidontukea ei vähennetä toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä. Kotihoidontuen saamisesta ilmoitetaan työttömyyskassalle sitä koskevalla  lomakkeella.
 • luopumiseläke
 • liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)

Sosiaalietuudet, joiden saamisella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan:

 • lapsilisä
 • kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • asumistuki
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • sotilasavustus
 • sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • rintamasotilaseläke liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Jos sairastut hae sairauspäivärahaa Kelasta. Sairauspäiväraha estää ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa kuitenkin maksetaan sairauspäivärahan 9 päivän (ma-la) omavastuuajan kestolta, jos olet ansiopäivärahan saaja ennen sairastumista.  Jos sairauslomasi jatkuu niin pitkään, että oikeus sairauspäivärahaan päättyy, voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta edellyttäen että

 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty
 • olet edelleen työkyvytön ja työnantajallasi ei ole tarjota työkykysi mukaista työtä.

Jos sinulle maksetaan takautuvasti etuutta sellaiselta ajalta, jolta olet saanut ansiopäivärahaa, peritään perusteettomasti maksettu ansiopäiväraha suoraan etuussaatavasta.