Jäsenyys- ja työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2021 oltava vähintään 1252,00 euroa. Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jona henkilön tästä työstä saama verotettava tulo on 1.1.2021 alkaen vähintään 291,16 euroa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidennetään, jos sinulla on ollut henkilökohtainen hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Päivärahan enimmäisaika alkaa alusta, kun olet päivärahaoikeuden alkamisen jälkeen työskennellyt uudelleen työssäoloehtoon vaadittavan ajan yhdessä tai useammassa jaksossa. Ansiopäivärahan määrä lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, kuitenkin enintään kerran vuodessa. Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä jaksoja.

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että voit saada ansiopäivärahaa työmarkkinoilta poissaolon jälkeen vasta kun olet työskennellyt uudelleen työssäoloehtoon vaadittavan ajan.