Tukipaketit ja työttömyysturva

Tässä kirjoituksessa ei käsitellä eri työsuhteen päättymismuotojen eroja eikä oikeudellisia perusteita vaan työsuhteen päättymisen vaikutuksia työttömyysturvaan silloin, kun työsuhde on päättynyt sopimukseen.

Työsuhteen päättyessä henkilön tulee aina heti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon tai muuten hän saattaa menettää hankkimansa työssäoloehdon ja sen myötä ansiopäivärahaoikeuden kokonaan.

Työsuhteen päättyessä voidaan laatia sopimus, ja sopimuksessa voidaan sopia asioista, joilla on vaikutusta työttömyysetuuksien saamiseen. Tavallisimmin sopimuksissa sovitaan, että työnantaja suorittaa rahallisen korvauksen työsopimuksen päättymisen johdosta ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen irtisanotulla ei ole mitään vaatimuksia työnantajaa kohtaan liittyen työsuhteeseen tai sen päättämiseen. Työttömyysturvan kannalta tällaiset sopimukset tarkoittavat, että työsuhde on päättynyt yhteiseen sopimukseen, eikä esimerkiksi taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella, vaikka yrityksessä on käyty YT-neuvottelut ja työntekijä olisi todennäköisesti tullut irtisanotuksi muutoinkin ja sopimuksessa on mainittu taloudelliset ja tuotannolliset syyt työsuhteen päättymisen syyksi.

Työnantajat tarjoavat toisinaan työntekijöilleen erilaisia tukipaketteja vapaaehtoisen irtisanoutumisen johdosta. Tukipaketti koostuu tavallisimmin rahakorvauksesta, joka estää työttömyysetuuden saamisen ajalta jolle korvaus jaksotetaan. Jos työnantaja maksaa esimerkiksi 8 kuukauden palkkaa vastaavan summan tukipakettina, oikeus työttömyysetuuteen voi alkaa aikaisintaan 8 kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Tukipaketti ei lyhennä päivärahakauden kestoa, vaan siirtää maksamisen aloittamista eteenpäin.

Työsuhteen päättyessä laaditulla sopimuksella ja/tai tukipaketilla on siis vaikutuksia työttömyysturvaan ja yleensä tällaisessa tilanteessa työntekijän katsotaan työttömyysturvalain säännösten mukaan irtisanoutuneen itse. Työsuhteen päätyttyä TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen syyt ja tilanteesta riippuen oikeus työttömyysturvaan voi syntyä välittömästi tai vasta 90 päivän korvauksettoman määräajan (ns. karenssi) kuluttua. Tämän asian ratkaisee siis aina TE-toimisto, vaikka asiaa koskeva päätös annetaankin työttömyyskassalta sille tekemäsi hakemuksen perusteella. TE-toimiston määräämä karenssi kuluu tukipaketin jaksotuksen aikana, jolloin tukipaketin päättyessä henkilölle asetetaan ainoastaan omavastuuaika ennen etuuden maksun alkua. Lisäksi henkilö menettää oikeuden korotettuun ansiopäivärahaan pitkän työuran perusteella.

Mikäli työsuhteen päättämisen yhteydessä sovitaan laissa tai työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa lyhyemmästä irtisanomisajasta, oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan synny ennen kuin lain tai työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika on kulunut loppuun. Työttömyysturvalla ei siis näissä tilanteissa kompensoida työnantajalle kuuluvia velvoitteita.

Työsuhteen päättyessä voidaan tehdä myös sopimus, jossa sovitaan muista kuin työsuhteen päättymisperusteista, kuten esim. pitämättömistä vuosilomista ja työnantajalle kuuluvan omaisuuden palauttamisesta, näillä sopimuksilla ei ole työttömyysturvan kannalta merkitystä.

Työsuhteen päättymiseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä ammattiliiton tai työsuojelupiirin neuvontapalvelun puoleen. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa työttömyyskassasta. Kassa ei kuitenkaan ota kantaa valmisteilla olevaan sopimukseen tai siihen minkälainen sopimus työnantajan kanssa kannattaa tehdä, vaan asiakysymykset ratkaistaan hakemuksen vireille tulon perusteella.

 

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi