Aktiveringsmodellen

En arbetslös arbetssökande ska under granskningsperioden för 65 förmånsbetalningsdagar uppfylla den så kallade aktiveringsmodellen, för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas till fullt belopp under de 65 betalningsdagar som följer på granskningsperioden. Med betalningsdagar avses de dagar för vilka full, jämkad eller minskad dagpenning betalas.

Om du inte uppfyller aktiveringsmodellen, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån ned med 4,65 procent under de följande 65 dagarna av förmånsbetalning, dvs. under cirka tre månader. Nedskärningen motsvarar en dag utan ersättning i månaden. För dem som fick inkomstrelaterad dagpenning i inledningen av 2018, inleddes den första granskningsperioden på 65 betalningsdagar den 1 januari 2018. Om du har blivit arbetslös efter detta, börjar din första granskningsperiod när inkomstrelaterad dagpenning börjar betalas till dig.

Aktiveringsmodellen uppfylls, om du under 65 betalningsdagar

  • är i arbete sammanlagt motsvarande arbetsvillkoret för löntagare under en vecka, dvs. 18 timmar eller i ett arbetsförhållande i vilket andelen skapande eller framställande arbete är av avgörande betydelse 276,51 euro i skattepliktig inkomst
  • i företagsverksamhet förtjänar minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs i arbetsvillkoret för företagare (2018: 241 euro)
  • är sammanlagt fem dagar i sysselsättningsfrämjande service eller
  • fem dagar i annan av arbetskraftsmyndigheten ordnad service eller verksamhet som förbättrar sysselsättningsförutsättningarna eller
  • fem dagar i annan verksamhet som ordnas på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningsfrämjande verksamhet som stöder rekrytering, och när arbetslöshetsförmån betalas för perioden.

Kombinationer av de ovan nämnda sätten av aktivitet kan inte räknas ihop. Aktiveringsmodellen ska således uppfyllas exempelvis antingen genom arbete eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service, inte både och. Om aktiveringsmodellen anses ha uppfyllts under granskningsperioden, betalas din inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna.

Följande aktiveringsgranskningsperiod på 65 betalningsdagar tar vid där den föregående slutar. I vissa situationer, bland annat när arbetsvillkoret uppfylls eller efter en över 2 veckor lång period av heltidsarbete, börjar granskningsperioden från början och förmånen betalas till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna. Även efter en karens börjar granskningsperioden från början och förmånen betalas till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna.

I vissa situationer följs aktiveringsmodellen inte upp och förmånsnivån sänks inte heller. Aktiveringsmodellen behöver inte uppfyllas, om

  • du har ansökt om invalidpension och väntar på beslutet
  • du arbetar som närstående- eller familjevårdare
  • du får en förmån som beviljats utifrån arbetsoförmåga eller handikapp
  • ett sammanhängande mottagande av arbetslöshetsdagpenning på grund av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar en kortare period än 65 betalningsdagar.

Kom ihåg att genast meddela arbetslöshetskassan om ovan nämnda situation.

En sänkning på 4,65 procent för följande period på 65 betalningsdagar räknas alltid från full dagpenning. Om din inkomstrelaterade dagpenning har sänkts och aktiveringsmodellen inte uppfylls heller under innevarande granskningsperiod, räknas beloppet för de följande 65 betalningsdagarna för dagpenning från full dagpenning, inte från den en gång sänkta dagpenningen.

BLI MEDLEM E-TJÄNSTER

Arbetslöshetskassa Finka
Väverivägen 18 B 00380 Helsingfors

Telefonservice:
09 8689 400

Frågor angående förmåner:
ansioturva@finka.fi

Frågor angående medlemskap:
jasenyys@finka.fi