Valitusoikeus

Jos et ole tyytyväinen saamasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallinen valitus toimitetaan alkuperäisenä kassalle, jotta voimme tutkia onko päätöksen oikaisu vaatimustesi perusteella mahdollista. Jos emme ei voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, toimitamme valituksen edelleen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.

Valitusaika on päätöksen postituspäivää seuraavasta päivästä alkaen 37 kalenteripäivää. Valituksen on oltava perillä työttömyyskassassa sen aukioloaikana viimeistään 30. päivänä siitä kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 7. päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamallasi osoitteella.

Valituskirjelmä osoitetaan sille muutoksenhakuviranomaiselle jolta muutosta haetaan ja kirjelmässä on aina ilmoitettava:

  1. valittajan nimi, postiosoite ja puhelinnumero ja henkilötunnus
  2. päätös, johon muutosta haetaan, (toimitettava kopio päätöksestä/päätöksistä, josta/joista valitetaan),
  3. vaatimukset (yksilöitynä mitä muutoksia vaaditaan)
  4. perustelut (perustelut esitetylle vaatimukselle)

Lisäksi valituskirjeeseen tulee liittää ne liitteet ja selvitykset joihin vedotaan.

Valitus on aina allekirjoitettava. Jos puhevaltaa käyttää puolestasi laillinen edustajasi tai asiamiehensi tai jos valituksen on laatinut joku muu kuin sinä, valituskirjelmässä on ilmoitettava valituksen laatijan nimi ja kotikunta.

Maksuilmoitus ei ole päätös josta voi valittaa. Maksuilmoitus on ilmoitus sinulle maksetusta etuudesta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden käsittelyajat ovat pitkiä eikä kassa voi nopeuttaa valitusasian käsittelyä. Kun valitusasia on ratkaistu, siitä annettu päätös lähetetään sekä sinulle että työttömyyskassalle.

 

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi